Optimálna činnosť organizácie si na trhu vyžaduje z hľadiska udržateľnej existencie aj správne a efektívne rozhodovanie. V súčasnom období pri dostupnosti obrovského množstva informácií, spoločnosti pri tvorbe stratégií a strategických rozhodnutí nemôžu na trhu efektívne pôsobiť ak využívajú jednoduché metódy, resp. žiadne metódy rozhodovania, pretože vačšina informácií má viac rozmerov, alebo je nevyhnutné zohľadňovať množstvo ďalších ktitérií. Takisto pri výbere optimálneho variantu, resp. v akomkoľvek porovnávaní je rozhodovacia úloha definovaná ako výber z určitého počtu variantov a rozhodovanie je realizované na základe určitej množiny kritérií. Pri realizácii takýchto rozhodovacích úloh je nevyhnutná aplikácia metód multikriteriálneho rozhodovania, pretože v prípade „prispôsobenia“ úlohy (čo vždy predstavuje zjednodušenie úlohy) dochádza k deformácii rozhodovacej úlohy a následne nesprávneho rozhodnutia.

Conceptual Scheme

Rozhodovacie modely tvoríme na základe nasledovnej charakteristiky vstupných údajov:

  • rozhodovanie na základe symetrických vstupných dát
  • rozhodovanie na základe nesymetrických vstupných dát

  • Pre rozhodovacie modely so symetrickými vstupnými dátami vytvárame modely na základe hierarchických alebo sieťových väzieb a porovnávaní s najčastejším využitím metód AHP, ANP resp. multihierachického modelu AHP/ANP.
  • V prípade rozhodovania na základe nesymetrických informácii modely rozširujeme dekompozíciou na vstupnej dátovej úrovni.