copliance management img

Aktuálny typ

Compliance manažment a ISO 19600

Riešenie ABREM©Monitoring je výborný nástroj na zvýšenie efektívnosti compliance manažmentu pri predchádzaní rizík, tým spôsobom, že umožňuje spoločnostiam monitorovať dodávateľov, odberateľov, zamestnancov z pohľadu právnych a iných zmien, ktoré môžu vplývať na prevádzku spoločnosti. Jedinečnosť tohto riešenia spočíva v tom, že zachováva dôvernosť obchodného vzťahu, dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov, smernicu GDPR a obchodné tajomstvo, pretože ABREM©Monitoring ako jediné riešenie na Slovensku pracuje bez prístupu druhej strany k dátam, tzn. že všetky procesy prebiehajú len v IS podniku, ktorý dané riešenie využíva v rámci obstarávania, alebo ako súčasť manažérskeho systému ISO 19600.

logo ABREM Monitoring
logo BlackListMGMT Services
logo DASS
logo Safe Data
logo Tracking Monitor
logo FAR Errors
logo ABREM Monitoring Datastream
rozhodovanie zena

Manažment a rozhodovanie sú také presné ako sú presné vstupné dáta.

Dátová presnosť je na úrovni 99,99%. Limitujúcim faktorom efektívnosti každej aplikácie a riešenia je kvalita vstupných dát.


ABREM©Monitoring DataStream

Odlišnosť tohto typu riešenia spočíva vo formáte výstupu. Výstupom sú štruktúrované dáta, ktoré sú priamo načítané do IS bez zásahu užívateľa.


BlackListMGMT™ Services

Informácie, ktoré sú predmetom monitoringu môžu byť dodávané aj vo forme dátovej dodávky – registrov. Formát a história dostupných informácií je definovaný podľa individuálnych požiadaviek zákazníka na konkrétne dátové zdroje, ich štruktúru a rozsah.

ABREM presnost rychlost adresnost

Aplikácie a ich efektivita


ABREM©Monitoring

Flexibilita riešení skupiny ABREM©Monitoring umožňuje nasadenie vo verziách MINI, DISTRIBUTION, MUNICIPAL a COMPLEX SOLUTION, podľa typu zákazníka a jeho architektúry. Dátová presnosť je dosiahnutá aj prostredníctvom nasledovných integrovaných funkcií:

Tracking Monitor™

Špeciálna funkcia riešenia prostredníctvom ktorej ABREM©Monitoring úspešne vykoná identifikáciu uverejnených informácií a ich následné priradenie k subjektom, ktoré obsahuje monitorovaná databáza. Táto funkcionalita je dôležitá najmä pri identifikácii a monitoringu spoločností, ktoré sa „skryjú“ do zlúčených spoločností s odlišným nástupcom.

DASS™ – dátové zhromažďovanie

Dátové zhromažďovanie umožňuje priradiť k základnej informácii aj ďalšie doplnkové informácie, resp. chýbajúce informácie – data assembling.

Nepresné vstupné informácie spôsobujú …

...nepresné rozhodovanie, ktoré znižuje efektívnosť riadenia a hospodárenia.

Na predchádzanie týmto negatívnym vplyvom v manažérskom rozhodovaní v dôsledku nedostatočnej presnosti dát poskytujeme tieto špeciálne riešenia na opravu dát:

0.00

SAFE Data™ - "Search And Fix Errors in business Data"

0.00

FAR Errors™ - "Find And Repair Errors in business data"

Nástroj, ktorý sa aplikuje pre preskúmanie a identifikáciu chybných dátových záznamov, ktoré vznikajú v dôsledku preklepov pri zaraďovaní do databáz, neaktualizácie „zastaraných“ dát a pod. Zostáva na rozhodnutí zákazníka, či identifikované chybné záznamy v databázach si opraví zákazník vo vlastnej réžii, alebo opravu uskutočníme prostredníctvom nášho dátového nástroja FAR Errors™.

Tento nástroj zabezpečí opravy nesprávnych, alebo doplnenie chýbajúcich dát v záznamoch databáz, ktoré boli identifikované nástrojom SAFE Data™, alebo identifikované zákazníkom vo vlastnej réžii.

Služby a riešenia

Vývoj softvéru a riešení

Naše riešenia vzhľadom na variabilitu a flexibilitu využitia na rôznych systémových platformách vieme upraviť podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Dátové služby - Datamining & Data pilot

V spoločnostiach s veľkým množstvom dát, alebo pri strategických rozhodnutiach, je nevyhnutné vždy posudzovať nielen kvalitu, dôležitosť,

ale aj správne interpretovať dostupné informácie na základe ktorých prebiehajú rozhodovacie procesy v organizácii. Za týmto účelom ponúkame spoločnostiach služby v oblasti dátovej analýzy – datamining a individuálnu tvorbu dátových pilotov.

DmvRatingSK©

Komplexný dynamický multikriteriálny vektorový model hodnotenia subjektov - obsahuje 11 kategórií. subjekt je hodnotený na základe súhrnných hospodárskych výsledkov za obdobie ostatných 5 (6) rokov.

 

ABREM©Monitoring

Predmetom monitoringu sú informácie zo zdrojov OV SR, OR SR, ŽR SR, Finančnej správy a zdrojov podľa individuálnych požiadaviek zákazníka, ktoré sú aktuálne dostupné viac

ABREM©Monitoring Data Stream

Informácie, ktoré sú predmetom monitoringu môžu byť dodávané aj v štruktúrovanej dátovej forme viac

BlackListMGMT™ Services

Informácie, ktoré sú predmetom monitoringu môžu byť dodávané aj vo forme dátovej dodávky – registre viac

SAFE Data™ - Search And Fix Errors in business Data

Prostredníctvom tohto nástroja zabezpečujeme pre organizácie s veľkými databázami viac

FAR Errors™ - Find And Repair Errors in business data

Prostredníctvom tohto nástroja zabezpečujeme pre organizácie opravy nesprávnych, alebo doplnenie chýbajúcich dát v záznamoch databáz, ktoré boli identifikované nástrojom SAFE Data™, alebo identifikované zákazníkom vo vlastnej réžii.

Tvorba multikriteriálnych rozhodovacích modelov a algoritmov

Optimálna činnosť organizácie si na trhu vyžaduje správne a efektívne rozhodovanie. Dostupnosť množstva informácií, pri tvorbe stratégií a

strategických rozhodnutí sťažuje efektívne pôsobenie na trhu prostredníctvom využívania jednoduchých rozhodovacích metód, pretože množstvo informácií má viac rozmerov. Takže je nevyhnutné zohľadňovať množstvo ďalších kritérií. Pri realizácii takýchto rozhodovacích úloh je nevyhnutná aplikácia metód multikriteriálneho rozhodovania, pretože v prípade „prispôsobenia“ úlohy (čo vždy predstavuje zjednodušenie úlohy) dochádza k deformácii rozhodovacej úlohy a následne k nesprávnemu rozhodnutiu. Vzhľadom na predpokladanú jedinečnosť rozhodovacích úloh sú navrhované modely tvorené podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

 

Referencie

Zopár príkladov, v ktorých sektoroch hospodárstva riešenie ABREM©Monitoring poznajú, resp. ktoré organizačné útvary ho efektívne využívajú.

Z hľadiska dosiahnutia maximálnej efektívnosti manažmentu sa nastavenie riešenia individuálne prispôsobuje, pretože okruh užívateľov závisí od druhu organizácie v jednotlivých sektoroch hospodárstva a typu konkrétnej organizačnej štruktúry.

  • Finančný sektor
  • Infraštruktúra
  • Mestá
  • Štátne inštitúcie
  • Podniky
  • Oddelenia a útvary
logo NBS
logo ČSOB
logo BNP Paribas
logo Allianz
logo BVS
logo Veolia
logo VVS
logo Trnava
logo Nitra
logo Banska Bystrica
logo MSSR
logo SFRB
logo FNPV
logo Dr Oetker
logo Wurth
logo Tami
logo Jaf Holz
zákaznícky servis
správa pohľadávok
právne oddelenie
fakturácia
právne oddelenie
právne oddelenie
právne oddelenie
právne oddelenie
právne oddelenie
právne oddelenie
právne oddelenie

CSR – naša spoločenská zodpovednosť

Corporate social responsibility (CSR), alebo spoločenskú zodpovednosť prejavujeme v našom podnikaní prostredníctvom transparentnosti v konaní a poskytovaní garancie našich služieb a produktov, podpory znevýhodnených a handikapovaných skupín, a oblasť kultúry a umenia.

logo siox

Garancie našich riešení

Ponúkame našim potenciálnym zákazníkom riešenia, ktoré pre nich predstavujú zníženie nákladov. Výsledkom je skvalitnenie pracovných podmienok, ktoré majú vplyv na zjednodušenie a sprehľadnenie pracovných postupov a tým zníženie stresu pracovníkov, ktorý má vplyv na efektívnosť vykonávanej práce.

logo unia slabozrakych

Podpora handicapovaných skupín

Ako spoločensky zodpovedná spoločnosť podporujeme aj znevýhodnené a handicapované osoby.
Sme podporovateľom Únie nevidiacich a slabozrakých.

logo siox stvorec

Garancia jedinečnej kvality

Čo prezentujeme, to aj garantujeme

Garancia užitočnosti – presvedčte sa - poskytujeme:

1. BEZPLATNE
Toto dosahujeme vďaka garancii našich produktov tým, že ich poskytujeme na skúšobné obdobie bezplatne - bez akýchkoľvek poplatkov či už zrejmých, alebo skrytých a s jednoznačnými licenčnými podmienkami.
2. PLNÁ FUNKČNOSŤ
Aj počas skúšobného obdobia záujemca využíva plnú neobmedzenú funkčnosť daného riešenia.

Leo Symon

Podpora umenia a kultúry:

Podporujeme tvorby umelca Lea Symona reprezentanta digitálnej maľby.

logo siox

Excelencia riešenia – dôkaz

Ak máte iné riešenie, počas inštalácie nášho riešenia na skúšobnú dobu sa môžete jednoduchým porovnávaním presvedčiť o našej excelencii a efektívnosti riešenia.

O nás

logo siox system integration & optimization experts

Špecializujeme sa na dáta

Ponúkame komplexné služby v oblasti monitoringu a spracovania dát, ich integrácie do podnikových informačných systémov za účelom zefektívnenia podnikových procesov. Správne dáta sú nevyhnutnou podmienkou aj pri riešení podnikových úloh z pohľadu Business & Artificial Intelligence.

Silné stránky našich riešení:

  • Dátová presnosť
  • Bezpečnosť - Ochrana osobných údajov - Smernica GDPR
  • Garancia
loga a ochranne znamky siox budova
Dátová presnosť

Dátová presnosť je na úrovni 99,99%.

Bezpečnosť - Ochrana osobných údajov - Smernica GDPR

Ponúkané riešenia sú jediné na Slovensku, ktoré spĺňajú zákon o ochrane osobných údajov, smernicu GDPR, pretože pracujú bez prístupu druhej strany k dátam pri dodržaní najvyšších štandardov bezpečnosti. Naše služby využívajú najmä subjekty, ktoré vyžadujú ochranu interných informácií, know how ako obchodného tajomstva, resp. plnenie zákonných požiadaviek.

Garancia

Ako dôkaz v kvalitu a efektívnosť našich riešení ponúkame riešenia skupiny ABREM©Monitoring na bezplatnú skúšobnú dobu. Vzhľadom na flexibilnosť riešenia, ktoré môže pracovať v rozličných systémových platformách je inštalácia riešenia veľmi jednoduchá.

Zistiť viac

Kontaktujte nás

Hlavné

Key products

logo abrem monitoring
logo DataStream
logo BlackListMNGMT Services
logo DASS

Kontakt

Kontaktujte nás

Adresa:

Štefánikova 26, 917 01 Trnava

Telefón:

+421 905 981 875
+421 948 396 691

Odosielam
Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme!