compliance management - 6uholnik klucove body

ABREM©Monitoring

Compliance manažment a ISO 19600

Monitoring dodávateľov je veľmi dôležitý pri minimalizácii rizík, pretože dodávateľ môže závažným spôsobom ovplyvniť efektivitu podniku. Základným parametrom je stabilita dodávateľského reťazca a predchádzanie vzniku rizík na strane dodávateľov, a preto je nevyhnutné poznať svojho dodávateľa.

Pre bližšie poznanie svojho dodávateľa ABREM©Monitoring poskytuje široký rozsah dôležitých informácií, pričom ako pri monitoringu odberateľov a takisto aj pri monitoringu dodávateľov sú dostupné aj tie, ktoré nie sú verejne dostupné, nie len preto, že riešenie spĺňa zákon o ochrane osobných údajov, smernicu GDPR a ochranu obchodného tajomstva, ale najmä preto, že riešenie pracuje bez prístupu druhej strany k dátam.

Bez prístupu k dátam

V dôsledku tejto kľúčovej vlastnosti riešenia nie je potrebné vlastné dôverné informácie postupovať, resp. nahrávať na portáloch napr. IČO vlastných dodávateľov, externému subjektu za účelom monitoringu dodávateľov. Týmto sa nenarúša nie len dôverný vzťah medzi dodávateľom a zákazníkom, pričom dôvernosť mnohé spoločnosti deklarujú vo vlastnom etickom kódexe, ale najmä neunikajú do externého prostredia informácie o dodávateľských vzťahoch, ktoré môžu byť predmetom obchodného tajomstva.