compliance management muz

ABREM©Monitoring

Compliance manažment a ISO 19600

Monitoring odberateľov cieľom riešenia je poskytovanie informácií o obchodných partneroch, ktoré sú dôležité nie len z pohľadu zabezpečenia svojich pohľadávok, ale aj z pohľadu efektívneho riadenia.

Pri monitoringu odberateľov riešenie poskytuje informácie v prípade ak odberateľ vstúpil do konkurzu, likvidácie atď. Zdrojmi dôležitých informácií za týmto účelom sú Obchodný vestník SR, Živnostenský register SR, Finančná správa SR a pod. Informácie sú dostupné aj tie, ktoré nie sú verejne dostupné, nie len preto, že riešenie spĺňa zákon o ochrane osobných údajov, smernicu GDPR a ochranu obchodného tajomstva, ale najmä preto, že riešenie pracuje bez prístupu druhej strany k dátam.

Bez prístupu k dátam

V dôsledku tejto kľúčovej vlastnosti riešenia nie je potrebné vlastné dôverné informácie postupovať, resp. nahrávať na portáloch napr. IČO vlastných odberateľov, externému subjektu za účelom monitoringu odberateľov. Týmto sa nenarúša nie len dôverný vzťah medzi odberateľom a zákazníkom, pričom dôvernosť mnohé spoločnosti deklarujú vo vlastnom etickom kódexe, ale najmä neunikajú do externého prostredia informácie o odberateľských vzťahoch, ktoré môžu byť predmetom obchodného tajomstva.