Cieľom produktu je monitoring Obchodného vestníka a poskytovanie informácií o dotknutých subjektoch, pri ktorých je potrebné prihlasovať pohľadávky, prípadne aj úprava zmluvných vzťahov s vymenovaným správcom alebo likvidátorom. Našim zákazníkom pomáha udržať si prehľad o obchodných partneroch každý deň. Pokiaľ sa niektorý z partnerov dostane do konkurzného konania, môžu na to bezprostredne reagovať a včas sa prihlásiť s ich pohľadávkami. Mnohokrát sa tak vyhnú meškaniu, ku ktorému by určite prišlo, ak by nevyužívali riešenie ABREM© Monitoring pri automatizovanom monitoringu verejne dostupných informácií uverejnených v OV SR, OR SR, ŽR SR a iných verejne dostupných zdrojov.

Nariadenie GDPR, Ochrana osobných údajov, bezpečnosť informácií vo vzťahu k obchodnému a daňovému tajomstvu:
Všetky informácie zostávajú v informačnom systéme spoločnosti. Nie sú dostupné druhej strane a celý proces monitoringu prebieha v intranete spoločnosti.
Sme jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá má takéto softvérové riešenie bez prístupu k dátam zákazníka a tým zároveň spĺňame aj zákon o ochrane osobných údajov.

Našou prioritou je poskytovať riešenie bez prístupu k Vašim dátam.

Solutions

Komu je riešenie určené?

Je určené vodárenským spoločnostiam, distribútorom plynu a energetickým spoločnostiam, kde ho využívajú právne, finančné, obchodné oddelenia a oddelenie merania a odpočtov spotreby.Základné funkcie

Interný mailový report o monitorovaných subjektoch, o ktorých boli uverejnené informácie v aktuálnom vydaní OV v nasledovných oddieloch, kde je povinnosť si prihlásiť pohľadávky:

 • Konkurzy a reštrukturalizáce
 • Likvidácie
 • Zrušenia spoločností bez likvidácie
 • Zníženia základného imania
 • Zmeny právnej formy


Ako to funguje?

 • 1. Automatizovaná kontrola - program pristupuje vždy k aktuálnym dátam a generuje report poďla požiadaviek klienta autonómne - bez nutnosti zásahu
 • 2. Univerzálnosť - práca so zoznamami subjektov v súboroch XLSX, CSV
 • 3. Notifikácia mailom - užívatelia obdržia každý deň relevantné informácie do svojej schránky
 • 4. Možnosť exportov do Vášho informačného systému alebo súborov


Rozšírenie riešenia

Riešenie je možné rozšíriť o nasledovné zákaznícky upravené moduly:

 • Dražby a predaj majetku
 • Valné zhromaždenia
 • Údaje z obchodného registra (nové zápisy, zmeny zápisov, zbierka listín,...)
 • Údaje z registra registrových úradov
 • Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov

Riešenie je možné rozšíriť o nasledovné registre služby BlackListMGMT™

ŠTANDARDNÉ REGISTRE


BLACKLIST registre

 • Register 1: konkurzy a reštrukturalizácie právnických osôb
 • Register 2: konkurzy fyzických osôb
 • Register 3: výmazy právnických osôb
 • Register 4: likvidácie právnických osôb
 • Register 5: návrhy na zrušenie právnických osôb bez likvidácie

CHANGELIST registre

 • Register 6: zníženie základného imania právnických osôb
 • Register 7: zmeny právnej formy právnických osôb
 • Register 8: zmeny názvu, sídla, alebo IČO právnických osôb

ŠPRECIÁLNE REGISTRE X


Registre pre internú kontrolu a opravu databáz evidovaných zákazníkov

 • Register X1: register subjektov registrovaných pre IČ DPH
 • Register X2: register DIČ
 • Register X3: register nesprávne pridelené IČO


ABREM© Monitoring COMPLEX Solution je možné aj ďalej prisposobiť zákazníkovi na základe jeho individuálnych požiadaviek a organizačnej štruktúry.